Do pobrania

Dokumentacja projektu jest opracowywana i udostępniania po zatwierdzeniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rejestracja przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania jest możliwa poprzez formularz udostępniony przez PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
Rejestracja w bazie PARP nie jest równoznaczna z zaaplikowaniem.
Operator skontaktuje się z zarejestrowanymi przedsiębiorcami w celu weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikowalności do projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa »

Załącznik 1 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa »

Załącznik nr 2 do Regulaminu Oświadczenie o spełnianiu kryterium MŚP »

Załącznik nr 3 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy Właściciela/Pracownika »

Załącznik nr 4 do Regulaminu Oświadczenie Uczestnika Projektu dane osobowe »

Załącznik nr 5.1 do Regulaminu Formularz przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis »

Załącznik nr 5.2 do Regulaminu Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis »

Załącznik nr 6 do Regulaminu Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis »

Załącznik nr 7 do Regulaminu Oświadczenie o kwalifikalności podatku VAT »

Załącznik nr 8 do Regulaminu Rekomendacja Rady Budownictwa »

Załącznik nr 9 do Regulaminu Umowa wsparcia »

Załącznik nr 1(9a) do Umowa wsparcia Wykaz usług rozwojowych »

Załącznik nr 10 do Regulaminu Ankieta oceny usługi realizowanej poza BUR »

Załącznik nr 11 do Regulaminu Oświadczenie Pracownika »

Załącznik nr 12 do Regulaminu Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej »

Załącznik nr 13 do Regulaminu Oświadczenie Uczestnika Projektu »

Załącznik nr 14 do Regulaminu Karta usługi spoza BUR »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.