FAQ

Najczęściej popełniane błędy podczas rekrutacji

1. Dokumenty rekrutacyjne nie przysłane w terminie

Dokumenty rekrutacyjne, tj. Załączniki 1-7 i 11 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, dostępne są na stronie www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce Do pobrania. Należy dostarczyć je do biura w ciągu 7 dni roboczych (od II rundy naboru) od dnia następnego po wysłaniu skanu Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (załącznik 1 do Regulaminu). Przekroczenie tego terminu skutkuje pozostawieniem dokumentacji rekrutacyjnej bez rozpatrzenia.

2. Brak zgłoszenia email

Przesłaniane dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej bez uprzedniego przesłania skanem podpisanego Załącznika nr 1 skutkuje pozostawieniem dokumentacji rekrutacyjnej bez rozpatrzenia.

3. Brak tożsamości skanu Załącznika 1 z przesłaną wersją papierową

Jakakolwiek różnica (w tym także inna wersja podpisu, dostawienie pieczątki) pomiędzy zeskanowaną wersją Załącznika 1 a wersją papierową, świadcząca o tym, że została przesłana inna wersja dokumentu skutkuje pozostawieniem dokumentacji rekrutacyjnej bez rozpatrzenia.

4. Brak założonych kont w Bazie Usług Rozwojowych

Należy pamiętać o założeniu KONT W BUR dla:

 1. Przedsiębiorstwa – Konto Instytucjonalne
 2. Pracowników zgłoszonych do projektu – Konto Indywidualne

 5. Powiązania wykazywane w załącznikach 1, 2, 5.1, 5.2 do Regulaminu

Powiązania istnieją również, gdy Przedsiębiorstwo pozostaje w relacji powiązania z innymi przez osobę fizyczną (w tym osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) lub grupę osób fizycznych (np. powiązania rodzinne) działających na tych samych lub pokrewnych rynkach, bądź na podstawie powiązań gospodarczych lub organizacyjnych.

6. Data rozpoczęcia działalności musi być zgodna z dokumentem rejestrowym (CEIDG, KRS)

7. Podpisy w wyznaczonych miejscach MUSZĄ BYĆ CZYTELNE (podpis musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację osoby, która go złożyła tj. zawierać możliwe do odczytania nazwisko osoby składającej podpis lub parafkę + pieczęć z imieniem i nazwiskiem Przedsiębiorcy. Podpis musi być złożony własnoręcznie w oryginale, a nie za pomocą reprodukcji (faksymile) w formie pieczęci bądź wydruku pliku graficznego.)
Na Załączniku 5.2 również wymagany jest pełny podpis, z powodu ograniczonego pola podpis wraz z pieczątką można złożyć pod tabelą – postawienie wyłączenie parafki nie jest kwalifikowane.

8. W projekcie honorowaną formą zatrudnienia jest tylko i wyłącznie UMOWA O PRACĘ.

9. Niespójność załączników nr 1 i 2 – np. w zał. nr 1 zaznaczono status przedsiębiorstwa „samodzielne”, natomiast wypełniono załącznik 2 lub 3 do Oświadczenia

10. Załącznik 2 do Regulaminu – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP

  1. 4 – Typ przedsiębiorstwa:

Zaznaczając typ przedsiębiorstwa należy wypełnić odpowiedni załącznik do Oświadczenia:

Przedsiębiorstwo samodzielne – wypełnia załącznik nr 1 do Oświadczenia Przedsiębiorstwo partnerskie – wypełnia Załącznik 2 do Oświadczenia

Przedsiębiorstwo powiązane – wypełnia Załącznik 3 do Oświadczenia

 1. 5 – Dane Przedsiębiorstwa do określenia statusu MŚP:

Co do zasady Przedsiębiorca wypełnia tabelę wpisując dane z trzech ostatnich lat. Jeśli Przedsiębiorstwo istnieje krócej, wpisuje dane od początku istnienia firmy.

Jeśli Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w roku, w którym stara się o pomoc de minimis/pomoc publiczną w ramach projektu, powinno wpisać dane prognozujące na bieżący rok, zgodnie z Instrukcją do Załącznika 2:  „W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zamknięte dane, które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z zasadami najlepszej praktyki w trakcie roku obrachunkowego na podstawie biznesplanu”.

Wielkość zatrudnienia liczona jest w RJP (jednostki pracownicze) co znaczy, że:

1 etat = 1 RJP

• ½ etatu + ½ etatu = 1 RJP

• właściciel = 1 RJP (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie właściciel nie zatrudnia pracowników)

Do określenia statusu przedsiębiorstwa brane są pod uwagę dane: wielkość zatrudnienia i obroty ze sprzedaży/suma aktywów bilansu.

W przypadku przedsiębiorstwa powiązanego, które wypełnia załącznik 3 do Oświadczenia polu: „Zsumowane dane wszystkich przedsiębiorstw powiązanych*/Dane wynikające ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw powiązanych” należy zawsze uzupełnić wpisując sumę wartości podanych dla wszystkich powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, łącznie z przedsiębiorstwem wnioskującym o uzyskanie pomocy de minimis/pomocy publicznej w ramach projektu.

11. Załącznik 3 do Regulaminu – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WŁAŚCICIELA/PRACOWNIKA

  1. Należy uzupełnić wszystkie pola oraz dokonać odpowiednich zaznaczeń w punkcie I, II i IV.
  2. Punkt III wypełnia uczestnik, który w punkcie I zaznaczył „pracownik”. Uzupełniając pole „Okres zatrudnienia (od…do..) dd-mm-rr” należy wpisać datę rozpoczęcia zatrudnienia oraz datę zakończenia zgodnie z podpisaną umową między Przedsiębiorstwem a Pracownikiem. W przypadku osób zatrudnionych na czas nieokreślony należy ww. polu wpisać datę rozpoczęcia zatrudnienia zgodną z umową wraz z informacją, że zawarta na czas nieokreślony. (Zwroty „do aktualnie”, „do nadal” nie będą akceptowane podczas weryfikacji dokumentów, gdyż nie wynika z nich do kiedy będzie trwało zatrudnienie).

12. Załącznik 5.2 do Regulaminu – FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

  1. A1 – „wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-aukcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo komplementariusza)”
  2. A, ppkt. 9) – W przypadku przedsiębiorstw powiązanych w polu: łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim powiązanym z podmiotem przedsiębiorcom” należy wpisać sumę otrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających latach przez wszystkie przedsiębiorstwa powiązane z przedsiębiorstwem wnioskującym o pomoc. Jeśli wartość ta jest równa zeru należy w tym polu wpisać „0”.
  3. D – Wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów, zaznaczyli Państwo „nie” natomiast wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na szkolenie mające na celu podniesienie kompetencji lub zdobycie kwalifikacji przez pracowników przedsiębiorstwa na podstawie zawartej umowy z Operatorem, więc jest możliwość zidentyfikowania kosztu, zatem należałoby zaznaczyć w tym punkcie „tak”.

13. Załącznik 7 do Regulaminu – OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Operator zgodność Oświadczenia weryfikuje na podstawie informacji jaką uzyska na portalu podatkowym (https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1). Warto sprawdzić czy informacja dotycząca kwalifikowalności VAT na ww. portalu jest zgodna z prawdą. W przypadku, gdy Przedsiębiorca twierdzi, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, a na portalu jest informacja, że nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT należy wraz z dokumentacją rekrutacyjną złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające status podatnika VAT.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.