Formularz rejestracyjny

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz udostępniono Formularz rejestracyjny.

Jest to pierwszy, obowiązkowy Etap Naboru.

W Formularzu rejestracyjnym podaje się podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu:
• Nazwa przedsiębiorstwa
• NIP przedsiębiorstwa
• Wielkość przedsiębiorstwa
• Sektor (zgodnie z PKD)
• Imię i nazwisko osoby do kontaktu
• Zajmowane stanowisko w przedsiębiorstwie
• Telefon do kontaktu
• Adres e-mail
• Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Potwierdzeniem prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego jest otrzymanie przez Przedsiębiorcę wiadomości e-mail wysłanej przez PARP na adres wskazany w formularzu.

Przedsiębiorcy, którzy dokonają rejestracji na stronie PARP przed ogłoszeniem rundy naboru zostaną poinformowani o terminie otwarcia rundy na 7 dni kalendarzowych przed jej ogłoszeniem.

Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest:
• posiadanie przez Przedsiębiorcę profilu instytucjonalnego w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• posiadanie profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e na usługę/i przez Przedsiębiorcę

Rekomendujemy wcześniejszą rejestrację w BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register, co usprawni procedurę udzielania wsparcia na późniejszym etapie.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.