Do pobrania – sektor komunikacji marketingowej

REJESTRACJA PARP REJESTRACJA SYSTEM WNIOSKÓW

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

Narzędzie pomocnicze przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych 

ETAP I – Regulamin + załączniki

Regulamin projektu Komunikacja marketingowa wsparcie COVID – wersja nr 2 – obowiązuje od dnia 30.12.2020 r.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do projektu

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy właściciela/pracownika

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5.1 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załącznik nr 5.2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Karta wykonania usługi poza BUR

Załącznik nr 8 – Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze Komunikacja Marketingowa

Załącznik nr 10 – Ankieta oceniająca usługę rozwojową

Załącznik nr 11 – Oświadczenie pracownika dot. udziału w usługach rozwojowych u pozostałych Operatorów

Załącznik nr 12 – Formularz wykonania usługi doradczej

Załącznik nr 13 – Oświadczenie Realizatora Usługi Zdalnej

Załącznik nr 14 – Instrukcja Elektroniczny System

Załącznik nr 15 – Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika

ETAP II – Umowa + załączniki

Załącznik nr 9 – Wzór umowy dotyczącej refundacji usług rozwojowych

Załącznik nr 1 do Umowy – Wykaz planowanych usług rozwojowych

Załącznik nr 2 do Umowy – Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym

Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór umowy na przeprowadzenie usługi rozwojowej

Załącznik nr 4 do Umowy – Wniosek o zaliczkę usługi rozwojowej

Załącznik nr 5 do Umowy – Wniosek o refundację usługi rozwojowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.