Limity wsparcia

Informujemy, że w ramach Sektora Budownictwa obowiązują następujące limity wsparcia: maksymalny koszt usługi rozwojowej brutto (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) przypadający na jedną osobę wynosi 8.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że na jednego pracownika przypada jedna usługa rozwojowa (weryfikacja na podstawie numeru PESEL). Z usług rozwojowych może skorzystać więcej niż 2 pracowników przedsiębiorstwa pod warunkiem nieprzekroczenia limitu przypadającego na jedno przedsiębiorstwo, tj. 16.000,00 zł.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.