O projekcie – edycja II

Projekt „Kompetencje dla budownictwa – edycja II” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
Projekt realizowany w okresie od 01.04.2020 do 31.08.2023.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora budownictwa z całej Polski.

Celem projektu jest podniesienie do końca 08/2023, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa przez 480 osób (48 kobiet, 432 mężczyzn) spośród 532 objętych wsparciem pracowników z ok. 266 MŚP z sektora budownictwa.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring
2. Działania merytoryczne w BUR
3. Szkolenia o tematyce zgodnej z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze budownictwa.

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia).

Projekt pomoże w podniesieniu kompetencji i kwalifikacji pracowników zgodnie z Rekomendacjami Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa (nr 2/2019) w tym: szkolenia z języka branżowego dla obcokrajowców, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień SEP, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa (różne zakresy). Zapewnia możliwość samodzielnego wyboru usługi rozwojowej dostosowanej do potrzeb, luk kompetencyjnych, a także potrzeb MŚP. Pomoc w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji. Umocni to pozycję MŚP poprzez podniesienie kompetencji kadr.

Całkowita wartość projektu: 5 096 880,50 PLN
Kwota dofinansowania: 4 266 960,50 PLN

Etapy realizacji wsparcia:
I – Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora)
II – Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia
III – Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
IV – Wybór usług rozwojowych w BUR
V – Rozliczenie wsparcia

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych

Czytaj więcej: https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.