O projekcie – sektor komunikacji marketingowej

Projekt „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
Projekt w zakresie obejmującym wsparcie dla branży komunikacji marketingowej realizowany w okresie od wrzesień 2020 do wrzesień 2021.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora komunikacji marketingowej (PKD M.73.1, J.58.1, J.59, J.60) z całej Polski.

Celem projektu w ramach wsparcia antycovidowego udzielanego przedsiębiorcom z sektora komunikacji marketingowej jest podniesienie do końca 06/2021, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym w ramach nadzwyczajnych rekomendacji ogłoszonych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji przez 450 osób (270 kobiet, 180 mężczyzn) spośród 500 objętych wsparciem pracowników z ok. 250 MŚP z sektora komunikacji marketingowej (PKD M.73.1, J.58.1, J.59, J.60) posiadających siedzibę na terenie Polski.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring
2. Działania merytoryczne w BUR
3. Szkolenia o tematyce zgodnej z nadzwyczajnymi rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze komunikacji marketingowej.

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia).

Projekt pomoże w podniesieniu kompetencji i kwalifikacji pracowników zgodnie z Nadzwyczajnymi Rekomendacjami Rady ds. Kompetencji w sektorze komunikacji marketingowej. Projekt zapewnia możliwość samodzielnego wyboru usługi rozwojowej dostosowanej do potrzeb MŚP i luk kompetencyjnych oraz pomoc w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji. Umocni to pozycję MŚP poprzez podniesienie kompetencji kadr.

Całkowita wartość projektu: 9 480 775,88 PLN
Kwota dofinansowania: 7 852 135,88 PLN

Etapy realizacji wsparcia:
I – Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora)
II – Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia
III – Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
IV – Wybór usług rozwojowych w BUR
V – Rozliczenie wsparcia

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych

Czytaj więcej: https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.