O projekcie – edycja I

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora budownictwa z całej Polski.

Celem projektu jest podniesienie do końca 06/2022, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa przez 199 osób (22 kobiety, 179 mężczyzn) spośród 220 objętych wsparciem pracowników z ok. 110 MŚP z sektora budownictwa” (chodzi o zmianę roku na 2022).

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring
2. Działania merytoryczne w BUR

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez Kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia).

Całkowita wartość projektu: 2 158 089.83PLN
Kwota dofinansowania: 1 806 089.83PLN

Etapy realizacji wsparcia:
I → Rekrutacja: obejmuje złożenie wniosku na stronie PARP (tzw. rejestracja do projektu) https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz oraz złożenie kompletu dokumentów u Operatora
II → Uzyskanie zakwalifikowania MŚP/pracowników do projektu/spełnienie warunków formalnych
III → Wybór usług w BUR – weryfikacja kwalifikowalności usług przez Operatora
IV → Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
V → Realizacja usług rozwojowych z BUR
VI → Opłacenie usługi przez Przedsiębiorcę (100% wartości usługi)
VII → Rozliczenie wsparcia: złożenie wniosku o refundację części kosztów usług u Operatora

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów. Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.

Czytaj więcej → https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.