Ogłaszamy 1 rundę naboru zgłoszeń do projektu – II edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda I »

TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 11.05.2020 r. od godz. 8:00 do 01.06.2020 r. do godz. 16:00.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (II etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji)
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz »

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (OBYDWA ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):

1) Wyłącznie skan wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej Operatora: biuro@akademiabudowlana.com.pl

Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w sekcji „Informacje podstawowe”, pole „e-mail Przedsiębiorstwa”.
Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem: „Runda 1_Nazwa przedsiębiorstwa”.

2) Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 7 dni roboczych* do biura Projektu:
KDK INFO Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 25, recepcja, piętro IX, 00-854 Warszawa.
Z dopiskiem na kopercie „Kompetencje dla budownictwa – edycja II- runda I”.

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora.

UWAGA: Mając na uwadze obecną sytuację w kraju, Operator dopuszcza następujące odstępstwa od tej zasady:

1. Przesłanie skanu pozostałych dokumentów rekrutacyjnych – załączniki 2-7 i 11 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania skanu Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

SKAN DOKUMENTÓW NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES: biuro@akademiabudowlana.com.pl

2. Oryginał dokumentów, prosimy przesłać do Operatora pocztą bądź kurierem w terminie 10 dni roboczych od dnia wysłania skanu Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa
(Załącznik 1).

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników, gdyż uzupełnienia dokumentów w ramach danej rundy naboru nie będą możliwe. Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.
Kolejna runda naboru planowana jest w czerwcu 2020 r., z zastrzeżeniem, że rekrutacja może być wstrzymana m.in. w przypadku wyczerpania alokacji na usługi rozwojowe na dany rok kalendarzowy.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP*.

*W przypadku nieotrzymania od Operatora wiadomości e-mail z zaproszeniem do składania dokumentów rekrutacyjnych, z zachowaniem terminów podanych w Regulaminie, prosimy o pilny kontakt z biurem projektu w Warszawie tel: 501 815 636 lub 517 467 480.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.