Kompetencje dla budownictwa oraz Kompetencje dla budownictwa i Sektora komunikacji marketingowej > Aktualności > Akademia Budowlana > Ogłaszamy XV rundę naboru zgłoszeń do projektu „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”

Ogłaszamy XV rundę naboru zgłoszeń do projektu „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza XV rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19-03, w sektorze budownictwa. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda XV »

TERMIN XV rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 27.06.2022 r. od godz. 8:00 do 10.07.2022 r. do godz. 16:00.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (II etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji) https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz »

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (OBYDWA ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):

1) Wyłącznie skan wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej Operatora: biuro@akademiabudowlana.com.pl

Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w sekcji „Informacje podstawowe”, pole „e-mail Przedsiębiorstwa”.
Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem: „Runda 14_Nazwa przedsiębiorstwa”.

2) Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 7 dni roboczych* do biura Projektu:
KDK INFO Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 56, wejście C, 00-844 Warszawa.
Z dopiskiem na kopercie „Kompetencje dla budownictwa – edycja II”- runda XV.

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników, gdyż uzupełnienia dokumentów w ramach danej rundy naboru nie będą możliwe. Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• Profilu przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP*.

Istnieje możliwość rozliczania usług rozwojowych w formie refundacyjno-zaliczkowej (§ 7 ust. 18 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)

*W przypadku nieotrzymania od Operatora wiadomości e-mail z zaproszeniem do składania dokumentów rekrutacyjnych, z zachowaniem terminów podanych w Regulaminie, prosimy o pilny kontakt z biurem projektu w Warszawie tel: 501 815 636 lub 517 467 480.

 

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.