Rekrutacja – edycja II

Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie w sposób ciągły od V.2020 do VIII.2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie. Nabór dokumentów prowadzony będzie w 21 dniowych rundach wg harmonogramu ogłaszanego kwartalnie. Terminy przyjmowania dokumentów w ramach kolejnych rund będą podawane do wiadomości publicznej co najmniej 7 dni kalendarzowych przed otwarciem naboru w danej rundzie.

Etapy naboru:

1. Zgłoszenie się do projektu za pomocą formularza dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP):
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże DANE MŚP Z FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (WNIOSKU) do odpowiedniego Operatora w zależności od kodu PKD.

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PROJEKTU

2. Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu: drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro@akademiabudowlana.com.pl lub osobiście, pocztą/kurierem kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów grupy docelowej.

Kryteria formalne:
• wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zgodnie z art. 2 zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr651/2014 baza BECK oraz na podstawie oświadczeni
• sektor działalności MŚP: budownictwo (PKD F) weryfikowane na podstawie wpisu do KRS/CEDiG

Razem z dokumentacją zgłoszeniową MŚP przedłożą dokumentację niezbędną do zawarcia umowy wsparcia dotyczącą:
1) udzielenie pomocy de minimis/publicznej (m.in. formularz ubiegania się o pomoc de minimis, oświadczenie o nieotrzymaniu/wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym i poprzedzających 2 latach [dodatkowo weryfikacja w SHRIMP/SUDOP] + kopie zaświadczeń [jeśli dotyczy])
2) ustalenia statusu podatnika VAT (oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT)
3) weryfikacja Kryteriów Premiujących

Kryteria premiujące:
• kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby 50+

Pierwszeństwo będą miały przedsiębiorstwa z najwyższą liczbą punktów premiujących. W przypadku gdy 2 lub więcej MŚP będzie miało tą samą liczbę punktów, pierwszeństwo będą mieć mikro i małe przedsiębiorstwa. Pozostałe MŚP zostaną wpisane na listę rezerwową uruchomianą w przypadku rezygnacji z udziału, niewywiązania się z Umowy, powstania oszczędności.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji.

Po zakończeniu danej rundy w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych zostanie przygotowana lista rankingowa MŚP przyjętych do projektu w danej rundzie.

W przypadku braków w dokumentacji istnieje możliwość zgłoszenia w kolejnej rundzie, pod warunkiem uzupełnienia niezbędnych dokumentów.

3. Podpisanie Umowy wsparcia na usługi rozwojowe

Umowa wsparcia z MŚP zawarta zostanie w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia przez MŚP poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów.

4. Wybranie przez MŚP z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)usługi, która w największym stopniu będzie zaspokajać zidentyfikowane potrzeby.

Usługi Rozwoje muszą być zgodne z rekomendacjami nr 2/2019 rady ds. kompetencji w sektorze budownictwa:
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/116/Zacznik-nr-15.3.A-do-Regulaminu-konkursu—Rada-Budownictwa-rekomendacja-obowiazujca-od-15.07.2019.pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.