Rekrutacja – edycja I

Rekrutacja do Projektu prowadzona jest cyklicznie w 21–dniowych (dni kalendarzowe) rundach przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację dofinansowania kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora.

Terminy przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach danej rundy naboru będą określone w ogłoszeniach o naborze publicznie dostępnych na stronie internetowej Operatora: http://akademiabudowlana.com.pl/ , co najmniej 7 dni kalendarzowych przed otwarciem każdej rundy.

W każdym kwartale planowane są nie więcej niż 2 rundy naboru dokumentów rekrutacyjnych.

Etapy naboru:

1. Zgłoszenie się do projektu za pomocą formularza dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) tzw. REJESTRACJA: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże DANE MŚP Z FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (WNIOSKU) do odpowiedniego Operatora w zależności od kodu PKD.
Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PROJEKTU

2. Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu: drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro@akademiabudowlana.com.pl skan poprawnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa. Następnie, licząc od dnia następnego od daty wpływu skanu, Przedsiębiorstwo ma 5 dni roboczych na dostarczenie do Biura Projektu osobiście/kurierem/pocztą oryginału Formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (zał. Nr 1-7 i 11) dostępnych do pobrania w zakładce DO POBRANIA.

Kryteria formalne:
• wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zgodnie z art. 2 zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr651/2014 baza BECK oraz na podstawie oświadczeni
• sektor działalności MŚP: budownictwo (PKD F) weryfikowane na podstawie wpisu do KRS/CEDiG

Razem z dokumentacją zgłoszeniową MŚP przedłożą dokumentację niezbędną do zawarcia umowy wsparcia dotyczącą:
a) udzielenie pomocy de minimis/publicznej (m.in. formularz ubiegania się o pomoc de minimis, oświadczenie o nieotrzymaniu/wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym i poprzedzających 2 latach [dodatkowo weryfikacja w SHRIMP/SUDOP] + kopie zaświadczeń [jeśli dotyczy])
b) ustalenia statusu podatnika VAT (oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT)
c) weryfikacja Kryteriów Premiujących

Kryteria premiujące:
• kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby 50+

Pierwszeństwo będą miały przedsiębiorstwa z najwyższą liczbą punktów premiujących. W przypadku gdy 2 lub więcej MŚP będzie miało tą samą liczbę punktów, pierwszeństwo będą mieć mikro i małe przedsiębiorstwa. Pozostałe MŚP zostaną wpisane na listę rezerwową uruchomianą w przypadku rezygnacji z udziału, niewywiązania się z Umowy, powstania oszczędności.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji.
W przypadku braków w dokumentacji istnieje możliwość zgłoszenia w kolejnej rundzie, pod warunkiem uzupełnienia niezbędnych dokumentów.

3. Podpisanie Umowy wsparcia na usługi rozwojowe

Umowa wsparcia z MŚP zawarta zostanie w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia przez MŚP poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów.

4. Wybranie przez MŚP z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), usługi która w największym stopniu będzie zaspokajać zidentyfikowane potrzeby.
Usługi Rozwoje muszą być zgodne z rekomendacjami nr 1/2018 rady ds. kompetencji w sektorze budownictwa.
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/64/Za.15.1a_Rekomendacja-rady-budownictwa_ost_20190201.doc

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.