Ważne strony – edycja I

Wiedza Edukacja Rozwój – Ministerstwo Inwestycji i Rozwojuhttps://www.power.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościhttps://www.parp.gov.pl/

Baza Usług Rozwojowychhttps://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówhttps://www.uokik.gov.pl/

Informacje o Pomocy Publicznejhttps://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

Rekomendacje rady ds. kompetencji w sektorze budownictwa odnośnie wyboru usług rozwojowychhttps://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/64/Za.15.1a_Rekomendacja-rady-budownictwa_ost_20190201.doc

Kwalifikator MŚPhttps://kwalifikator.een.org.pl/ 

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚPhttp://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1

Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud )http://srkbud.zzbudowlani.pl/wp-content/uploads/2017/03/SRK-Budownictwo-internet_finalny.pdf 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.