Zdalna realizacja usługi

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną każdorazowo prosimy o informację mailową związaną ze zmianą terminu lub sposobem realizacji usługi.

Działania możliwe do podjęcia w celu realizacji podpisanej Umowy wsparcia w obliczu pandemii koronawirusa:

Usługi rozwojowe: realizacja usług w formie zdalnej z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych poprzez: – zmianę usługi z „Usługi szkoleniowej” na „E-learning” – w przypadku Usługi Szkoleniowej, którą chcieliby Państwo realizować w sposób „zdalny” prosimy o przesłanie informacji, zawierającej/opisującej poniższe kwestie:
a. numer usługi, nawę podmiotu realizującego usługę, nawę Przedsiębiorstwa, które będzie brać udział w usłudze.
b. czy jest możliwe „zdalne” odwiedzenie/zmonitorowanie grupy np. wdzwonienie się?
c. czy będzie to tylko połączenie głosowe, czy również połączenie z video?
d. w jaki sposób uczestnikom szkolenia wyświetlać się będzie się prezentacja?
e. jakie narzędzia będą użyte do przeprowadzenia szkolenia i czy wówczas założony harmonogram szkolenia w zamieszczonej karcie usługi BUR nie ulegnie zmianie?
f. czy wszystkie założone efekty usługi mogą zostać osiągnięte poprzez „zdalny” charakter realizacji usługi?
g. w jaki sposób przeprowadzony zostanie „test wiedzy”?
h. w jaki sposób uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe?
i. czy w związku ze zmianą charakteru usługi na zdalny – cena usługi ulegnie pomniejszeniu?
j. czy Podmiot świadczący usługi rozwojowe, będzie w stanie zebrać od Uczestników szkolenia oświadczenia potwierdzające fakt, że przedmiotowa usługa została zrealizowana. Rekomendowane oświadczenie powinno zostać wypełnione indywidualnie przez każdego Uczestnika usługi i zawierać termin, w jakim odbywały się zajęcia w formie „zdalnej”.

UWAGA – każdorazowa zmiana formy realizacji usługi ze szkoleniowej na usługę zdalną, wymaga zgody Operatora.
Prosimy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu zamieszczonymi na stronie BUR
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Poniżej przypominamy komunikat BUR:

W związku z brakiem możliwości wprowadzenia w Kacie Usługi modyfikacji daty rozpoczęcia oraz lokalizacji usługi na 5 dni przed jej rozpoczęciem, zalecamy Podmiotom publikację nowych Kart Usług uwzględniających zmienione terminy/miejsca realizacji szkoleń. 11 marca br. do wszystkich operatorów wysłana została informacja w tym zakresie z prośbą o akceptację rozliczeń usług dla których numery Karty Usługi zostały zmienione w związku z sytuacją opisaną powyższej.

Jednocześnie podkreślamy, że w przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia usługi oraz jej harmonogramu, w odniesieniu do usług, których data zakończenia nie upłynęła, należy postępować jak dotychczas.

W przypadku konieczności zmiany miejsca realizacji usługi w Karcie, należy wpisywać nowe miejsce w polu „Szczegóły miejsca realizacji”. System nie przewiduje bowiem modyfikacji pól w sekcji „Miejsce realizacji usługi”.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.