Kompetencje dla budownictwa oraz Kompetencje dla budownictwa i Sektora komunikacji marketingowej > Aktualności > Akademia Budowlana > Zmiany dotyczące weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw w projektach: „Kompetencje dla budownictwa” oraz „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”

Zmiany dotyczące weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw w projektach: „Kompetencje dla budownictwa” oraz „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym przez Operatora pismem od Instytucji Pośredniczącej (PARP) w dniu 21.04.2022 r. dotyczącym wprowadzenia zmian w ścieżce weryfikacji przedsiębiorstw do udziału w projekcie, informujemy, że zgodnie z Umową o dofinansowanie Operator na każdym etapie udziału w projekcie będzie wymagał dodatkowych dokumentów od przedsiębiorstw aplikujących do projektu, zgodnie z poniższym zestawieniem. Jednocześnie informujemy, że stosowne zmiany zostały naniesione w Regulaminie oraz załącznikach.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Ścieżka weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstwa-dodatkowe działania

Lp.

Etap

Wymagane dodatkowo dokumenty

1.

a. Do decyzji – Zgłoszenie przedsiębiorstwa do projektu

Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych (a w przypadku firm działających krócej, za okres ostatnich zamkniętych lat obrotowych), sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości – obligatoryjny, jeśli przedsiębiorstwo ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości

Zestawienie księgi przychodów i rozchodów/ewidencja przychodów (podmioty rozliczające się ryczałtowo) /decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego lub potwierdzenie przelewu podatkowego (podmioty rozliczające się na podstawie karty podatkowej) za okres ostatnich 3 zamkniętych lat obrotowych (a w przypadku firm działających krócej, za okres ostatnich zamkniętych lat obrotowych)

 

b. Do decyzji – Zgłoszenie pracowników przedsiębiorstwa

Zaświadczenie o zatrudnieniu-załącznik do Regulaminu + dokument pod nazwą „Dane Ubezpieczenia” pobrane przez płatnika składek z systemu PUE ZUS dla każdego oddelegowanego pracownika

2.

Do Umowy wsparcia

• zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

• zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane przez Urząd Skarbowy

Przedmiotowe zaświadczenia są ważne 1 miesiąc od dnia wystawienia (wystawione nie wcześniej niż na dzień zgłoszenia do projektu) i mogą zostać złożone w oryginale, wygenerowane z systemu elektronicznego lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym.

Dokumenty podpisane podpisem elektronicznym muszą zostać przesłane do Operatora w wersji elektronicznej.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zaświadczenie należy przedłożyć osobno dla spółki jako podatnika lub płatnika i osobno dla wspólników. Zaświadczenie musi być ważne na dzień podpisania umowy wsparcia Przedsiębiorstwa.

3.

Do rozliczenia

druk ZUS RCA-Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach dla każdego oddelegowanego pracownika za okres od podpisania umowy wsparcia z Operatorem do momentu rozliczenia usługi rozwojowej (refundacji kosztów usługi)

 W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.